การลดน้ำหนักก่อนการรักษาภาวะเจริญพันธุ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพมักจะสนับสนุนให้ผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนลดน้ำหนักก่อนที่จะพยายามตั้งครรภ์หรือเริ่มการรักษาภาวะมีบุตรยาก แต่ผลการศึกษาทั่วประเทศที่นำโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พบว่าผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนและภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งลดน้ำหนักก่อนเริ่มการรักษาภาวะมีบุตรยากไม่ได้มีโอกาสมากขึ้นที่จะมีทารกที่มีสุขภาพดีกว่าผู้ที่ไม่ได้ลดน้ำหนักก่อนเริ่มการรักษา

ผู้หญิงอเมริกันอายุระหว่าง 20 ถึง 40 ปีประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นโรคอ้วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาในการตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ และการสูญเสีย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงเหล่านั้นจะได้รับคำแนะนำในการลดน้ำหนักก่อนการปฏิสนธิเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีลูกที่แข็งแรง การศึกษาผู้หญิงมากกว่า 300 คนที่เป็นโรคอ้วนและภาวะมีบุตรยากที่ไม่ได้อธิบายเพื่อประเมิน การลดน้ำหนักตามเป้าหมายก่อนการรักษาภาวะเจริญพันธุ์สามารถเพิ่มโอกาสในการคลอดทารกที่มีสุขภาพดีหรือไม่ ผู้เข้าร่วมต้องมีดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 กก./ตร.ม. โดยมีการตกไข่เป็นประจำและมีภาวะมีบุตรยากโดยไม่ทราบสาเหตุอย่างน้อย 1 ปี ผู้หญิงที่มีการตกไข่ โดยที่ไข่ไม่หลุดออกจากรังไข่ระหว่างรอบเดือน และกลุ่มอาการรังไข่มีถุงน้ำหลายใบ ซึ่งผู้หญิงมักมีรอบเดือนไม่บ่อยหรือผิดปกติอันเป็นผลมาจากความไม่สมดุลของฮอร์โมนในรังไข่