ภูมิคุ้มกันของโฮสต์ทำให้เกิดวิวัฒนาการของไวรัส

ภูมิต้านทานของโฮสต์เป็นตัวขับเคลื่อนวิวัฒนาการของไวรัสเด็งกี่ การแปรผันทางพันธุกรรมของไวรัสไข้เลือดออกจากประเทศไทยควบคู่ไปกับการวัดระดับการติดเชื้อและภูมิคุ้มกันในระดับประชากร ไวรัสเด็งกี่มีสี่ประเภท และทั้งสี่ชนิดมีการแพร่กระจายในประเทศไทยตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1960 นี่เป็นโอกาสในการศึกษาว่าไวรัสแข่งขันกันเองเพื่อโฮสต์มนุษย์ได้

เราต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิเวศวิทยาและวิวัฒนาการของไวรัสไข้เลือดออกที่แพร่กระจายในที่เดียวเป็นเวลานานชนิดของไวรัสเด็งกี่ถูกจัดกลุ่มตามวิธีที่โปรตีนพื้นผิวหรือแอนติเจนของพวกมันมีปฏิสัมพันธ์กับแอนติบอดีที่ต่อสู้กับการติดเชื้อในเลือดมนุษย์ สี่ประเภทหรือที่เรียกว่าซีโรไทป์ถูกระบุว่าเป็น DENV1 ถึง DENV4 แม้ว่าจะมีความผันแปรทางพันธุกรรมระหว่างไวรัสเด็งกี่แต่ละชนิด แต่ก็มีความผันแปรภายในไวรัสเด็งกี่แต่ละชนิด