เซลล์ต้นกำเนิดใหม่ให้วิธีใหม่ในการศึกษาการปลุกของจีโนม

ชุดย่อยใหม่ของเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนของมนุษย์ที่ใกล้เคียงกับเซลล์ที่มีอยู่ในของจีโนมในระยะตัวอ่อน 8 เซลล์ในมนุษย์ โมเดลเซลล์ต้นกำเนิดใหม่นี้จะช่วยให้นักวิจัยสามารถแมปการเปลี่ยนแปลงของจีโนมที่สำคัญในระหว่างการพัฒนาในช่วงต้นและช่วยให้ก้าวไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของข้อผิดพลาดในการกระตุ้นจีโนมในความผิดปกติของพัฒนาการและการสูญเสียตัวอ่อน

ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมด ตัวอ่อนช่วงแรกต้องผ่านเหตุการณ์ระดับโมเลกุลหลายครั้งหลังจากการปฏิสนธิซึ่งเป็นตัวกำหนดขั้นตอนสำหรับการพัฒนาที่เหลือ ระหว่างการเรียกปลุกที่สำคัญนี้ จีโนมของตัวอ่อนจะเข้าควบคุมกิจกรรมของเซลล์จากจีโนมของมารดา ในมนุษย์ สิ่งนี้เกิดขึ้นในระยะ 8 เซลล์ และเรียกว่าการกระตุ้นจีโนมไซโกติก ก่อนการค้นพบของการศึกษานี้ การตรวจสอบรายละเอียดของ ZGA ของมนุษย์สามารถทำได้ในตัวอ่อนของมนุษย์เท่านั้น แบบจำลองเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์ที่มีอยู่เป็นตัวแทนของตัวอ่อนในระยะหลังของกระบวนการพัฒนาเท่านั้น ในสหราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำการทดลองโดยใช้ตัวอ่อนแต่ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งหมายความว่าการวิจัยเพื่อการพัฒนาในระยะเริ่มต้นนั้นอาศัยส่วนหนึ่งในแบบจำลองทางเลือกที่ไม่ใช่ของมนุษย์